Kamu Kurumlarına Özel Eğitimler

Kamu Kurumlarına Özel Eğitimler

Alanlarında tecrübeli, teknik konularda uygulamaya hakim eğiticilerle interaktif eğitimler veriyoruz. Önceliğimiz kamu kurumlarında yaşanan sıkıntıları minimize etmektir. Bu doğrultuda eğiticilerimiz özenle seçilmiş kişilerdir.

Başlıca Eğitim Konu Başlıkları

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Eğitimi

Elektronik ihale e-eksiltme

İç Kontrol ve Kamu İç Kontrol Standartları Eğitimi

Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi

657 sayılı Kanun Disiplin Hükümleri Eğitimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi

Faaliyet Raporları Eğitimi

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Eğitimi

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlık Çalışmalarında Dikkat edilecek Hususlar

6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Kamu İhale Kanunu Eğitimi

Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Konuları

Muhasebe iş ve işlemlerine ilişkin eğitimler

 

E – İhale Hakkında

"Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği hangi ihalelerde uygulanacaktır?

E-Anahtar, e-Teklif, Platform Sorumlusu, Kullanıcı, Zaman Damgası ne demektir?

E ihalelerde uyulması zorunlu hususlar nelerdir?

E ihalelerde bildirim ve tebligatların esasları nelerdir ve nasıl yapılır?

E ihalelerde idareler ve ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’da kaydı olmalı mıdır?

E ihalelerde yaklaşık maliyet nasıl hazırlanır, yaklaşık maliyet hazırlanırken nelere dikkat edilir?

E ihalelerde ihtiyaç raporu nasıl hazırlanır ve ihtiyaç raporu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

E ihalelerde ihale kaydı ve İKN alınmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

E ihalelerde nasıl doküman hazırlanır?

E ihalelerde idari şartname, ön yeterlilik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

E ihalelerde teknik şartnameler hazırlanırken nelere dikkat edilmeli ve sisteme yüklenmesi sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Elektronik İhalelerde ihale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları nasıl yapılmalıdır ve Elektronik İhalelerde her bir ihale üyesine yapılması gereken tanımlamalar nelerdir?

Elektronik İhalelerde ilanlar da dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Elektronik İhalelerde dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi nasıl yapılır?

Elektronik İhalelerde dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması nasıl olmalıdır?

Elektronik İhalelerde başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Elektronik İhalelerde e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması nasıl yapılır?

Elektronik İhalelerde mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler nelerdir?

Elektronik İhalelerde geçici teminatlar nasıl kontrol edilir?

Elektronik İhalelerde ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi nasıl yapılır?

Elektronik İhalelerde e-tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Elektronik İhalelerde ihalenin sonuçlandırılması nasıl yapılır?

Elektronik İhalelerde kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Elektronik İhalelerde çerçeve anlaşma işlemleri nasıl yapılır?

Elektronik İhalelerde münferit sözleşme işlemleri nasıl yapılır?

Elektronik İhalelerde yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ne yapılmalıdır?

Elektronik İhalelerde uygulanmayacak hükümler nelerdir?"